Bewonersvereniging Het Statenlaankwartier (BVSK) sinds 2000*

Bewonersvereniging Statenlaankwartier is in 2000 opgericht om de belangen te behartigen van de bewoners van de wijk. In het bijzonder belangen met betrekking tot behoud van het karakter van de buurt en omgeving. We leven in een uniek stukje Rotterdam; onze lommerrijke buurt ligt verscholen in de luwte van de grote stad. Als je de wijk binnenkomt voel je dat de huizen en de bomen in harmonie zijn met elkaar; dit koesteren wij. Het is zelfs vastgelegd in de Cultuurhistorische Verkenning van mei 2018. Het in standhouden van wat is, vergt inspanning. Het bestuur van de bewonersvereniging zet zich samen met bewoners in voor parkeeroverlast, vernieuwing van het riool, het grondwaterpeil, het speeltuintje en het groen. Over wat er speelt en wat wij doen, mailen we je een periodieke nieuwsbrief.
We houden contact!
*De wijk bestaat uit de straten Adriaan Paauwlaan, Antony Duyklaan, Caspar Fagellaan, Heinsiuslaan, Isaac van Hoornbeeklaan, Johan de Wittlaan, Stadhouderslaan, Van Slingelandtlaan, Statenlaan en Statenplein.

Werkwijze BVSK

Naast het bestuur bestaan er werkgroepen die zich bezighouden met de diverse onderwerpen die in ons gebied spelen. Op dit moment zijn dat:
  • Initiatief Groep Grondwater Statenlaankwartier (IGS)
  • commissie Groen
  • commissie Parkeren
  • commissie Statenkoning

In de werkgroepen zit minimaal één bestuurslid.

Bij de bewoners van onze wijk is veel deskundigheid aanwezig. Het bestuur maakt hier graag gebruik van in de vorm van een adviseurschap, dat kan structureel of eenmalig zijn. Het staat iedereen vrij zelf actie te ondernemen of zaken aan te kaarten bij de gemeente of andere instanties. Fijn als je met ideeën, acties of initiatieven contact opneemt met bestuur. Dan kunnen we meedenken en eventueel ondersteunen met kennis, ervaring en contacten. Het blijkt dat als je namens een vereniging spreekt, je eerder gehoor vindt.
Het bestuur belegt eenmaal per jaar een algemene ledenvergadering, meestal in januari. Soms wordt een voorlichtingsbijeenkomst belegd, zoals bij de verbouwing van de Christus Koning Kerk en in verband met funderingsonderzoek (IGS). Via de mail wordt een paar keer per jaar een nieuwsbrief verspreid en in gevallen van urgentie een Nieuwsflits. Bijv. bij de vraag om advies.

De BVSK en het Kleiwegkwartier

De bewonersvereniging Statenlaankwartier beslaat maar een gedeelte van de wijk Hillegersberg Zuid (Kleiwegkwartier). Er zijn onderwerpen die dit wijkgedeelte niet overschrijden, bijvoorbeeld inrichting van het Statenplein, maar het parkeerbeleid gaat de hele wijk aan. Dat geldt ook voor de activiteiten van de IGS.

Een stichting die het gehele Kleiwegkwartier omvat is de BOK (Bewoners Organisatie Kleiwegkwartier) Deze stichting initieert allerlei activiteiten voor de bewoners in de wijk, ze onderhoudt contacten met diverse instanties en maakt deel uit van de HIS (bewonersoverleg Hillegersberg/Schiebroek). Hierin participeren ook de 3 burgerleden van de gebiedscommissie. De gebiedscommissie heeft een adviserende functie naar het Gemeentebestuur.

Last but not least, de Vereniging Stedenbouwkundig Wijkbehoud (VSW), een vereniging die zich al 40 jaar bezighoudt met het behoud van gebouwen, natuur e.d. in Hillegersberg, Schiebroek en Terbregge.

Christus Koning kerk is nu de Statenkoning

Na jarenlange leegstand is de Christus Koning Kerk succesvol getransformeerd in de Staten Koning. Na inspanningen van de bewonersvereniging, is de kerk in … op de gemeentelijke monumentenlijst gekomen. Daarmee kwam de weg vrij voor de bouw van 24 appartementen in de oude kerk. Veel oude elementen, zoals de glas-in-loodramen, het altaar en de houten dakbalken zijn geïntegreerd in het gebouw. De appartementen zijn op vernuftige wijze in het karkas van de kerk gehangen, zodat voldaan werd aan de hoge eisen gesteld aan de verbouwing van een monumentaal pand. De kantelende dakramen en de twee entrees geven ‘de Statenkoning’ een eigentijdse uitstraling, terwijl de Statenlaan haar jaren ’30 karakter heeft behouden. Wij hopen dat de nieuwe bewoners met net zoveel plezier in deze buurt zullen wonen als wij dat doen!

Initiatiefgroep Grondwaterpeil

De Initiatiefgroep Grondwaterpeil Statenlaankwartier (IGS) is vrijwel dagelijks bezig met het uitvoeren, coördineren en begeleiden van het onderzoek naar de bodemsamenstelling, het grondwaterpeil en de staat van de fundering van woningen in het Statenlaankwartier.
 
De werkgroep is vanuit een preventief standpunt opgericht, omdat in omliggende buurten van het Kleiwegkwartier ernstige funderingsproblemen werden gesignaleerd. De huizen in deze wijk zijn merendeels op houten palen gebouwd. Door allerlei oorzaken, zoals klimaatverandering en langere periodes van droogte, is in de loop der tijd de grondwaterstand gedaald. Als paalkoppen droog staan kan dat leiden tot verzakking van huizen en kostbare herstelwerkzaamheden.

De IGS heeft ingenieursbureau Wareco in de arm genomen om advies uit te brengen over de verhoging van het grondwaterpeil. Betrokken bewoners hebben daar een financiële bijdrage aan geleverd. Met het professionele advies in de hand staat de werkgroep sterker in het gesprek met de gemeente over het grondwaterpeil.

De werkgroep heeft een eigen website met alle data over het grondwaterpeil in het Statenlaankwartier. Rechtstreeks mailen met IGS kan via.

Werkgroep Groen

Het aanzien van de wijk wordt ook bepaald door het groen: de bomen, de struiken, de inrichting van de voortuinen. De bomen bepalen voor een belangrijk deel het karakter van de wijk. Hetzelfde geldt voor de aankleding van de pleintjes en de groenstrook langs de plas.

De commissie Groen houdt de staat van ons groen in de gaten en onderneemt zo nodig actie. Nu de rioolvervanging voor de deur staat, onderzoeken we welke bomen wel en niet bestand zijn tegen de werkzaamheden. We overleggen met de gemeente over het vervangen van bomen die aan het einde van hun levensduur zijn.

Parkeren

In de afgelopen jaren is door het toenemend autobezit het parkeren in de wijk een probleem geworden. Ook het lange termijn parkeren van auto’s van niet-wijkbewoners, auto’s van bezoekers aan cursuscentra, winkels en praktijken leggen beslag op de beschikbare ruimte.

Door jarenlange actie van de werkgroep parkeren in samenwerking met omliggende buurten is per 1 februari 2021 betaald parkeren ingevoerd.

Nieuw in de buurt?

Ben je nieuw in de wijk of heb je nieuwe buren, dan nodigen wij je van harte uit lid te worden van Bewonersverening Statenlaankwartier.

Stuur een mailtje met je naam, adres en telefoonnummer naar .

Je bent van harte welkom!

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de BVSK bedraagt 10 euro per kalenderjaar.
Het nieuwe rekeningnummer is ABNAMRO NL10ABNA0845440934, ten name van Bewonersvereniging Statenlaankwartier.

Wil je de contributie betalen met een tikkie, mail dan je 06-nummer naar

Statuten van de vereniging zijn op verzoek verkrijgbaar.

Bestuur

Voorzitter: Jan Hekman, Stadhouderslaan 30
Secretaris: Alice Wiegers, Statenplein 5
Penningmeester: Sander Meijers Statenlaan 2c
Frans van Harskamp, Statenlaan 21
Tanja van der Sman, Statenlaan 15
Juliëtte de Wilde, Statenlaan 17
Marja van de Sande, Statenlaan 39